جيل الثمانينات

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان