جواهر لعل نهرو

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان