جمله پر غرور

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان