جمشید چالنگی

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان