جمشید مشایخی و همسرش

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان