جمشید برزگر

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان