جمشید اسماعیل خانی

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان