جانیم قوتارسین از افشین آذری

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان